lente

De lente is losgebarsten in de landschapstuin! Vogels fluiten het hoogste lied, kikkers kwaken er flink op los en overal verschijnen de mooiste bloemen kleuren. Elke dag zien we meer insecten, waaronder de grote dansvlieg en de hommelreus (zie foto).

in de landschapstuin

Vogels

Koolmees, pimpelmees, sijs, meerkoet, kuifeend, wilde eend, merel, zwarte kraai, zanglijster, houtduif, grote bonte specht, vink, waterhoen, winterkoning, aalscholver, nijlgans, gaai, roodborst, kauw, kolgans, boomkruiper, heggemus, groene specht, grote gele kwikstaart, zilvermeeuw, staartmees, veldleeuwerik, waterral, buizerd, houtsnip, holenduif, krakeend, graspieper, koperwiek, havik, sperwer, vuurgoudhaan, goudhaan, boomleeuwerik, witte kwikstaart, tjiftjaf, brandgans, torenvalk, grote lijster, kleine mantelmeeuw, scholekster, zwartkopmeeuw, kneu, groenling, stormmeeuw, tortel, fazant, zwartkop, keep, gekraagde roodstaart, fitis, boerenzwaluw, gele kwikstaart, regenwulp, tuinfluiter, koekoek, zomertortel, visdief, grauwe vliegenvanger, grasmus, gierzwaluw.

Vlinders

Citroenvlinder, kleine vos, oranjetipje, bont zandoogje, klein koolwitje, atalanta, dagpauwoog, icarus blauwtje, groot koolwitje, bruin zandoogje, boomblauwtje, zwartsprietdikkop, bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, kleine parelmoervlinder, gehakkelde aurelia, distelvlinder, koninginnepage.

Libellen

lantaarntje, Viervlek, watersnuffel, platbuik, vroege glazenmaker, vuurlibel, grote keizerlibel, kleine roodoogjuffer, gevlekte witsnuitlibel, azuurwaterjuffer, gaffelwaterjuffer, houtpantserjuffer.